Các yếu tố của báo cáo tài chính được ghi nhận thế nào?

Khi làm báo cáo tài chính, các yếu tố của báo cáo tài chính phản ánh trực tiếp tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán cần hết sức cẩn thận trong quá trình làm báo cáo tài chính cuối năm. Ngoài việc tìm hiểu về các quy định mới, về bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử, về cách lập giấy nộp tiền,… kế toán nên có sự quan tâm đến các yếu tố của báo cáo tài chính để hoàn thành tốt. Các yếu tố của báo cáo tài chính là gì? Ghi nhận các yếu tố này như thế nào? Câu trả lời sẽ được làm rõ qua bài viết sau.

1. Các yếu tố của báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố của báo cáo tài chính.

Các yếu tố của báo cáo tài chính bao gồm:

– Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài chính: Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.

– Các yếu tố liên trong báo cáo tài chính quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh: Doanh thu, Thu nhập khác và Chi phí.

báo cáo tài chính

2. Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính

a. Tiêu chuẩn ghi nhận

Báo cáo tài chính phải ghi nhận các yếu tố về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong các yếu tố đó phải được ghi nhận theo từng khoản mục. Một khoản mục được ghi nhận trong báo cáo tài chính khi thoả mãn cả hai tiêu chuẩn:

– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế hoặc làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai;

– Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy.

b. Ghi nhận tài sản

– Tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy.

– Tài sản không được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi các chi phí bỏ ra không chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp thì các chi phí đó được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

c. Ghi nhận nợ phải trả

Nợ phải trả được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán, và khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy.

d. Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác

Doanh thu và thu nhập khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan tới sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả và giá trị gia tăng đó phải xác định được một cách đáng tin cậy.

4 lợi ích quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp

3 lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song

e. Ghi nhận chi phí 

– Chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy.

– Các chi phí được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

– Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ.

– Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *